Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

 
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN
KE - 20 ( Februari 2017 s/d Sekarang )
 
Sahabuddin kilkoda

SAHABUDDIN KILKODA, SH, MH
NIP. 19580416 198312 1 001

 

 
KAKANWIL Ke - 19
( September 2014 s/d Februari 2016 )
 
 
KAKANWIL Ke - 18
( Agustus 2013 s/d September 2014 )
 
 
KAKANWIL Ke - 17
( September 2012 s/d Agustus 2013 )
 
 
KAKANWIL Ke - 16
( Februari 2011 s/d Juli 2012 )
 
photo na
photo na
photo na
photo na
 
RACHMAT PRIO SUTARDJO, Bc.IP, SH, M.Si
 
 
DRS. F. HARU TAMTOMO, Bc.IP, SH, M.Si
 
 
DRS. DANIEL BIANTONG, SH, MM
 
 
RIRIM DJATI PERBAWANI, SH, M.Hum
 
 
KAKANWIL Ke - 15
( Januari 2010 s/d Februari 2011 )
 
 
KAKANWIL Ke - 14
( Februari 2009 s/d Desember 2009 )
 
 
KAKANWIL Ke - 13
( Februari 2007 s/d Februari 2009 )
 
 
KAKANWIL Ke - 12
( Februari 2009 s/d Desember 2009 )
 
photo na
photo na
photo na
photo na
 
SUTRIMANSYAH RIDWAN, Bc.IP, SH, MH
 
DRS. H. SJAMSUL BAHRI, SH
 
DR. HJ. SUMARNI ALAM, SH, MH
 
 
RM. SINDHU KRISHNO, Bc.IP, SH, MH
 
 
KAKANWIL Ke - 11
( April 2003 s/d Desember 2004 )
 
 
KAKANWIL Ke - 10
( Desember 2001 s/d April 2003 )
 
 
KAKANWIL Ke - 9
( Januari 1999 s/d Desember 2001 )
 
 
KAKANWIL Ke - 8
( Maret 1997 s/d Januari 1999 )
 
photo na
photo na
photo na
photo na
 
DRS. MULKI MANRAPI, SH, MH
 
 
MARVEL H. MANGUNSONG, SH
 
 
KARDONO, SH
 
 
SHIDARTO. TD, SH
 
 
KAKANWIL Ke - 19
( September 2014 s/d Februari 2016 )
 
 
KAKANWIL Ke - 18
( Agustus 2013 s/d September 2014 )
 
 
KAKANWIL Ke - 17
( September 2012 s/d Agustus 2013 )
 
 
KAKANWIL Ke - 16
( Februari 2011 s/d Juli 2012 )
 
photo na
photo na
photo na
photo na
 
KAKANWIL Ke - 07
( Juli 1996 s/d Agustus 1996 )
 
 
KAKANWIL Ke - 06
( 1992 s/d 1996 )
 
 
KAKANWIL Ke - 05
( 1989 s/d 1992 )
 
 
KAKANWIL Ke - 04
( 1987 s/d 1989 )
 
photo na
photo na
photo na
photo na
 
H. ATJENG ZAKARIA, SH
 
 
DRS. THAHIR ABDULLAH, Bc.IP, SH
 
 
DRS. R. SOEPRAPTO
 
 
DRS. R. SOEGONDO
 
 
KAKANWIL Ke - 03
( September 2014 s/d Februari 2016 )
 
 
KAKANWIL Ke - 02
( Agustus 2013 s/d September 2014 )
 
 
KAKANWIL Ke - 01
( September 2012 s/d Agustus 2013 )
 
photo na
photo na
photo na
 
BOEDI SANTOSO, 
 
 
H. KOSASIH WIJAYA KUSUMAH, SH
 
HASAN OETOYO, SH